Flora Pannonica Útmutató a szerzőkhöz

A Flora Pannonica a Magyarországi Flóratérképezési Program lapja, amely florisztikai, taxonómiai és növényföldrajzi témájú eredeti dolgozatokat közöl. A beérkezett kéziratok a lap szerkesztőbizottságának elvei alapján kerülnek lektorálásra.

A benyújtott kéziratnak tartalmaznia kell a következőket: a cikk címe; szerző(k) neve, munkahelyi vagy postacíme; e-mail címe; magyar és idegen nyelvű összefoglaló max. 300 szó terjedelemben; a cikk szövege; irodalom; ábrák. Magyar nyelvű dolgozatoknál az idegen összefoglaló angol vagy német nyelvű lehet. Idegen nyelven íródott dolgozat esetén kötelező a max. 300 szavas magyar összegzés. Az ábrák és táblázatok címét magyar és a választott idegen nyelven is meg kell adni.

A kézirat terjedelme legfeljebb 20 nyomtatott A/4-es oldal lehet, ettől csak különleges esetben kérhető eltérés. A kéziratok a szerkesztők címére, elektronikus formában (CD-n vagy e-mailen csatolt file-ként) küldendők be. A kéziratot minimum MSWord for Windows 97 szöveg­szerkesztővel, ’rtf. formátumban kérjük. A szöveg 12 pontos betűmérettel készüljön. A taxonnevek dőlt (italic, kurzív), a szerzői nevek kiskapitális (small caps), a szüntaxonok nevei szabályos (regular), a fejezetcímek vastag betűs (bold) szedésűek legye­nek. A felsoroltakon kívül semmilyen más formázás nem szerepelhet!

Fekete-fehér ábrák közlése lehetséges. Az ábrákat ’.tif vagy ’.jpg kiterjesztéssel elektronikus formában kérjük. Számozásuk szövegbeli megjelenésük sorrendjében, arab számokkal történjen. A kéziratban tüntessük fel az ábrák hozzávetőleges helyét, növényábrák mellett a méretvonalakat.

A tudományos nevek első cikkbeli említésekor fel kell tüntetni az auktort is (kivétel: társulástani tabellákban szereplő fajnevek). Az auktornevek esetében BrummittPowell (1992): „Authors of scientific plant names” c. műve az irányadó.

Irodalom: A szövegbeli irodalmi utalásokat szerző és évszám feltüntetésével az alábbi példa szerint kérjük feltüntetni: „(Priszter 1998)” vagy „Priszter (1998)”.

 A társszerzős munkák esetében a szerzők neve – ha számuk nem több kettőnél – egyenként kiírandó. Három vagy több esetén „szerző et al.”-ként kell idézni.

Az irodalomjegyzékben az idézett munkák az alábbi minta alapján szerepeljenek:

Könyv:

Hortobágyi T. – Simon T. (eds.) (1981): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. – Tankönyvkiadó, Budapest, 546 pp.

Könyvrészlet:

Pócs T. (1981): Növényföldrajz. – In: Hortobágyi T. – Simon T. (eds.) Növényföldrajz, társulástan és ökológia. – Tankönyvkiadó, Budapest, pp.: 27-166.

Folyóiratcikk:

Priszter Sz. (1990): A Ceratocephala falcata (L.) Pers. Magyarországon. – Bot. Közl. 77: 31-35.

További, itt nem részletezett formai elvárások tekintetében kérjük az aktuális, utolsó Flora Pannonica kiadás szerkesztési példáit követni.

Kérjük a szerzőket, hogy a lektori vélemények átvétele után késedelem nélkül végezzék el a szükséges módosításokat és a kéziratot haladéktalanul küldjék vissza a szerkesztőség címére. A szerkesztett kéziratot a szerzők jóváhagyásra, korrektúrára megjelenés előtt minden esetben kézhez kapják. Társszerzős dolgozatoknál a kapcsolatot az első szerzővel tartjuk fenn. A Szerkesztőség jogosult a formai vagy tartalmi elvárásoknak nem megfelelő dolgozatok közlésétől eltekinteni.

    A szerzők részére díjmentesen 10 szeparátumot postázunk.